Zamów ofertę


 

Dane instytucji lub firmy

Proszę wpisać pełną nazwę podmiotu oraz dokładny adres. Poprawność wpisanych danych umożliwi szybkie otrzymanie oferty.

Dane osoby zamawiającej

Proszę podać dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za zamówienie. Ofertę otrzymają Państwo drogą elektroniczną (e-mail).


Informacje dodatkowe

Prosimy o zaznaczenie, czy korzystają już Państwo z oprogramowania QNT. Ta informacja przyspieszy przygotowanie oferty.

Proszę zwrócić uwagę na poprawny wybór typu instytucji (jeśli właściwy typ nie występuje na liście, prosimy o wybór pozycji inny i wpisanie własnej nazwy).

„Jaki zakres funkcjonalny Państwa interesuje?" - proszę wpisać obszary, które ma wesprzeć system, np. obsługa płac, finanse i księgowość, zarządzanie kadrami itp.

Proszę wskazać planowany cel wykorzystania oprogramowania (czy będzie obsługiwało samodzielną instytucję, np. urząd miejski, czy podlegające instytucji jednostki, np. zakłady podległe zarządowi miejskiemu).

„Przewidywana liczba stanowisk" - proszę wpisać liczbę stanowisk komputerowych, na których ma być zainstalowane oprogramowanie.


Szkolenia
Sporządzona przez nas oferta będzie zawierała również propozycję usług szkoleniowych. Dla potrzeb tej kalkulacji przyjęliśmy, że w szkoleniu będzie brało udział 1-3 Użytkowników. Jeśli macie Państwo inne potrzeby w tym zakresie, prosimy o wpisanie ich w poniższym polu „Uwagi”.

Pokazy on-line:
Proponujemy Państwu udział w pokazie online, dzięki któremu za pośrednictwem internetu poznacie wszystkie zalety naszego oprogramowania.

Uwagi

Jeśli mają Państwo jakieś inne, nieuwzględnione w formularzu potrzeby związane z ofertą, prosimy o ich wpisanie poniżej.


Informacja

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuje się, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Knurowskiej 19, 41-800 Zabrze;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@qnt.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
- przedłożenia oferty usług w odpowiedzi na złożone zamówienie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach – o ile wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyżej wskazanych celach;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat, a w wypadku gdy wymagana jest Pani/Pana zgoda - do momentu odwołania udzielonej zgody;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie żądanych danych może skutkować niemożnością przedstawienia Pani/Panu oferty na złożone zamówienie.