Zamów szkolenie


Uzupełnienie przez Państwa poniższego formularza i skorzystanie z przycisku ekranowego „Wyślij” pozwoli na przygotowanie oferty na usługę szkoleń lub konsultacji.

Oferta zostanie przesłana drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail.

Zamówienie oferty nie jest dla Państwa równoznaczne ze zobowiązaniem do zakupu usługi.

Zainteresowanych prosimy o kontakt (na wskazany w ofercie numer telefonu lub adres e-mail) w celu uzgodnienia szczegółów, w tym terminów).

Oferta będzie ważna 30 dni od daty jej wysłania.

 

Dane instytucji lub firmy

Dane osoby zamawiającej


Wybierz szkolenie lub konsultacje


Informacja

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuje się, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Knurowskiej 19, 41-800 Zabrze;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@qnt.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
- przedłożenia oferty usług w odpowiedzi na złożone zamówienie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach – o ile wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyżej wskazanych celach;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat, a w wypadku gdy wymagana jest Pani/Pana zgoda - do momentu odwołania udzielonej zgody;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie żądanych danych może skutkować niemożnością przedstawienia Pani/Panu oferty na złożone zamówienie.