Prześlij zgłoszenieDane kontaktowe
Wykształcenie

Dodatkowe wykształcenie


Doświadczenie zawodowe - poprzedni pracodawca 1

Doświadczenie zawodowe - poprzedni pracodawca 2

Doświadczenie zawodowe - poprzedni pracodawca 3

Doświadczenie zawodowe - poprzedni pracodawca 4Informacja
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Knurowskiej 19, 41-800 Zabrze;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@qnt.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji i 7 dni od zakończenia rekrutacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (Kodeks pracy), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania obligatoryjnych danych osobowych może być pominięcie Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.